Zakład Reżyserii Dźwięku

Zakład prowadzi badania naukowe w zakresie danej specjalności i uczestniczy w procesie dydaktycznym.  Zakład może być utworzony i funkcjonować, gdy w jego składzie pozostaje co najmniej jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora lub równoważne i zatrudniona w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. (§ 81 Statutu AM)

Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni posiadający stopień naukowy doktora lub równoważny posiadająca znaczący dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie działania tej jednostki.

Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii rady wydziału. (§ 90 Statutu AM)

Kierownikiem Zakładu Reżyserii Dźwięku jest prof. Andrzej Lupa powołany przez Rektora prof. Jerzego Kaszubę w dniu 21 września 2016 r.
W pracach Zakładu biorą udział:

  • prof. Andrzej Lupa
  • prof. Michał Żarnecki
  • prof. Danuta Dobrowolska-Marucha
  • kw. II st. Witold Osiński, prof. AM
  • kw. II st. Marian Szukalski, prof. AM
  • ad. dr Tomira Rogala
  • wykł. mgr Kamil Kęska

 

Patronat nad kierunkiem sprawuje

PisfPol_beztla