O wydziale

Dziekani4

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki (studia stacjonarne I i II stopnia)
Kierunek: Reżyseria dźwięku (studia stacjonarne I stopnia)

Artystyczno-naukowy profil kształcenia na Wydziale wyznaczają specjalności:
Kompozycja,
Teoria muzyki.

Strukturę Wydziału współtworzy Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji kierowana przez kompozytora – prof. Zbigniewa Bargielskiego.

W ramach Katedry działają:

  • Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw i Folklorystyki,
  • Pracownia Dźwięku ze Studiem Nagrań i Fonoteką.

Studia stacjonarne I stopnia trwają 3 lata, a II stopnia – 2 lata. Studenci korzystają z szerokiej oferty programowej, która uwzględnia przedmioty kierunkowe i ogólnohumanistyczne, m.in.: kompozycję, techniki kompozytorskie XX i XXI wieku, harmonię, kontrapunkt, instrumentację, kształcenie słuchu, analizę dzieła muzycznego, historię muzyki powszechnej, muzykę polską, literaturę muzyczną, historię teorii muzyki, współczesne metody analityczne, muzykę elektroakustyczną i komputerową, muzykę jazzową i rozrywkową, historię filozofii, estetykę, psychologię, pedagogikę, promocję i marketing, krytykę i prelekcję, reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji, montaż muzyczny, ilustrację dźwiękową, solfeż barwy, akustykę i elektroakustykę, podstawy elektroniki, matematykę, montaż cyfrowy, technikę studyjną. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przy współpracy Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Telewizji Regionalnej i Filharmonii Pomorskiej.

Tak skonstruowana propozycja edukacyjna ma na celu inspirowanie i wielostronny rozwój młodego kompozytora, teoretyka muzyki i reżysera dźwięku. Absolwent specjalności Kompozycja przygotowany jest do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej, teoretyk muzyki do podejmowania pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej, a także związanej z animacją kultury muzycznej, reżyser dźwięku zaś do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.

Dodatkowo po ukończeniu Studium Pedagogicznego, absolwenci Wydziału zyskują uprawnienia do podjęcia pracy dydaktycznej w szkolnictwie wszystkich stopni.

W ramach Wydziału działa Koło Naukowe, którym kieruje as. Michał Dobrzyński.
Działalnością naukową Wydziału kieruje Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji.

Integralną częścią procesu dydaktycznego na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku są koncerty kompozytorskie, sympozja, seminaria i konwersatoria, w których, oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale, uczestniczą reprezentanci innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.