Zarządzenie dziekana

Zarządzenie
Dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń
w letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie uchwały Rady Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku z dnia 26 maja 2020 r. oraz uchwały Senatu AMFN z dnia 28 maja 2020 r. zarządzam następujący tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji egzaminacyjnej letniej w roku 2020:
1/ Zaliczenia przedmiotów odbywają się z trybie zdalnym przed pedagogiem.
2/ Egzaminy przejściowe przewidziane planem studiów odbywają się w trybie zdalnym przed pedagogiem lub pedagogami prowadzący dany przedmiot.
3/ Przebieg egzaminu przejściowego jest dokumentowany protokołem egzaminacyjnym, który zawiera jeden z wymienionych poniżej elementów:
a/ tematy pytań egzaminacyjnych,
b/ tytuły kompozycji przestawionych do oceny,
c/ nagrania przedstawione do oceny.
Protokół wypełnia pedagog przeprowadzający egzamin, zatwierdza podpisem i przekazuje go do Działu Nauczania AMFN.
Pedagodzy przedmiotów realizowanych w trybie indywidualnym, którzy wspólnie prowadzą dany przedmiot, wypełniają jeden protokół podpisany przez obu pedagogów.
4/ Terminy zaliczeń i egzaminów ustala pedagog indywidualnie ze studentami nie później niż do 10 lipca 2020. Studenci, którzy ze względu na wyjątkowość sytuacji spowodowanej pandemią nie będę mogli przystąpić do zaliczeń i egzaminów do 10 lipca br., składają pismo do dziekana o ich przeniesienie na termin sesji poprawkowej.
5/ Egzaminy dyplomowe odbywają się według dotychczasowych zasad w trybie zdalnym lub tradycyjnym zarządzonym przez Dziekana w uzgodnieniu z Radą Wydziału. Określone Regulaminem Studiów terminy złożenia prac dyplomowych zostają wydłużone z uwagi na funkcjonowanie Uczelni podczas obowiązywania zarządzeń Rektora wydanych dla przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Prof. dr hab. Anna Nowak
Dziekan
Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku