Fakultet INSTRUMENTACJA (dla kompozytorów) odbędzie się 13 grudnia (piątek), godz. 15.00, s.108 (ul. Gdańska 20).

2 grudnia zajęcia z Wiedzy o teatrze wyjątkowo odbędą się o godz. 13.45 razem z grupą
Muzyka w teatrze, s. 208, Sł.

Próby Chóru!

CHÓR AKADEMICKI
Plan prób:
25.11 (pon) 19:00, ul. Słowackiego
27.11- 29.11 próby z orkiestrą, ul. Gdańska
27.11 (śr) 10:00
28.11 (czw) 12:30
29.11 (pt) 10:00
30.11 (sb) 15:00
1 grudnia – próba generalna i KONCERT – Filharmonia
dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz
dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ: ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090)
PODSTAWA PRAWNA
51 pkt 2 ustawa dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U.2018.1669;
28 ust. 1, 8, 9 w zw z § 29 ust.4 pkt. g i h Statutu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (uchwała nr 34 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2019 roku),
3 ust. 1 -3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090)
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy nr 3/R/01-10/2019 z dnia 01.10.2019r. w sprawie organizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu pokazać jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz z jakimi zagrożeniami może student mieć do czynienia w trakcie pobierania nauki. Przekazywane są niezbędne informacje wprowadzające studenta w życie Uczelni oraz jej funkcjonowanie z naciskiem na aspekt bezpieczeństwa i troski o zdrowie i życie wszystkich osób kontynuujących swoją edukację w obiektach Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Celem szkolenia jest zaznajomienie studenta w szczególności z:
-przepisami i zasadami bhp obowiązującymi na uczelni,
-postępowania w razie wypadku, pożaru,
-zasadami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla rozpoczynający naukę studentów i doktorantów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na AM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia.
Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie bhp przeprowadza się w formie wykładu oraz wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość w formie e-learningu.
Zakres i program szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów obejmuje regulacje prawne w zakresie BHP na wyższych uczelniach, w tym:
Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Zagrożenia występujące w procesie nauczania oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia studentów
Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacji i zasady udzielania pierwszej pomocy
Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

ZALICZENIE
Szkolenie bhp dla studentów/doktorantów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w dniach 20.11.2019r. – 11.12.2019r.
Studenci/doktoranci zobowiązani są w tym okresie do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Akademii Muzycznej http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ w zakładce DLA STUDENTA / INFORMACJE OGÓLNE / BHP.
Po zapoznaniu z materiałami student/doktorant musi zaliczyć TEST BHP, poprzez pobranie pliku ze strony www i następnie wypełnienie testu.
-Test wyboru składa się z 10 pytań.
-Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 6 odpowiedzi na 10 pytań.

Wypełniony i podpisany TEST BHP należy dostarczyć na wykład w dniu 11.12.2019 r. o godz. 9:00 – sala koncertowa ul. Gdańska 20.
Obecność na wykładzie będzie potwierdzana podpisaniem listy obecności
przez studenta/doktoranta.
Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.
Jeżeli student/doktorant nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.