PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Drodzy Studenci i Pedagodzy!

Kończąc kadencję Dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku pragnę Wam gorąco podziękować za współpracę – udział w projektach dydaktycznych, artystycznych i naukowych, inspirujące idee i gorące dyskusje, za wspieranie mnie w działalności na rzecz rozwoju Wydziału.
Życzę pomyślności i kreatywności

Prof. dr hab. Anna Nowak
Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku
Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2020

Studium Pedagogiczne

Uwaga Słuchacze Studium Pedagogicznego Edycji XIX !
Zgodnie z zarządzeniem rektora 1/R/01-06/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r słuchacze Studium Pedagogicznego edycji XIX, którzy winni zakończyć kształcenie do końca czerwca 2020 roku będą realizować praktyki pedagogiczne we wrześniu 2020 roku. Niezrealizowane do końca września 2020 roku część praktyk może być realizowana w roku akademickim 2020/2021 do dnia 19 grudnia 2020 roku.

Karta obiegowa USOS

UWAGA DYPLOMANCI!
Została uruchomiona elektroniczna Karta obiegowa w systemie USOS!
Nie ma konieczności pobierania jej w wersji papierowej.

Instrukcja:
Po zalogowaniu należy przejść do modułu DLA WSZYSTKICH—OBIEGÓWKI
Kliknąć na swoją obiegówkę i sprawdzić czy na wszystkie pytania została udzielona pozytywna odpowiedź
Jeśli widnieje odpowiedź negatywna, należy uregulować swoje zobowiązania wobec Uczelni oraz poprosić osobę odpowiadającą o odnotowanie tego faktu w USOSweb.

Obiegówka powinna być w pełni uzupełniona przed odbiorem dyplomu!

Zarządzenie dziekana

Zarządzenie
Dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń
w letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie uchwały Rady Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku z dnia 26 maja 2020 r. oraz uchwały Senatu AMFN z dnia 28 maja 2020 r. zarządzam następujący tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji egzaminacyjnej letniej w roku 2020:
1/ Zaliczenia przedmiotów odbywają się z trybie zdalnym przed pedagogiem.
2/ Egzaminy przejściowe przewidziane planem studiów odbywają się w trybie zdalnym przed pedagogiem lub pedagogami prowadzący dany przedmiot.
3/ Przebieg egzaminu przejściowego jest dokumentowany protokołem egzaminacyjnym, który zawiera jeden z wymienionych poniżej elementów:
a/ tematy pytań egzaminacyjnych,
b/ tytuły kompozycji przestawionych do oceny,
c/ nagrania przedstawione do oceny.
Protokół wypełnia pedagog przeprowadzający egzamin, zatwierdza podpisem i przekazuje go do Działu Nauczania AMFN.
Pedagodzy przedmiotów realizowanych w trybie indywidualnym, którzy wspólnie prowadzą dany przedmiot, wypełniają jeden protokół podpisany przez obu pedagogów.
4/ Terminy zaliczeń i egzaminów ustala pedagog indywidualnie ze studentami nie później niż do 10 lipca 2020. Studenci, którzy ze względu na wyjątkowość sytuacji spowodowanej pandemią nie będę mogli przystąpić do zaliczeń i egzaminów do 10 lipca br., składają pismo do dziekana o ich przeniesienie na termin sesji poprawkowej.
5/ Egzaminy dyplomowe odbywają się według dotychczasowych zasad w trybie zdalnym lub tradycyjnym zarządzonym przez Dziekana w uzgodnieniu z Radą Wydziału. Określone Regulaminem Studiów terminy złożenia prac dyplomowych zostają wydłużone z uwagi na funkcjonowanie Uczelni podczas obowiązywania zarządzeń Rektora wydanych dla przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Prof. dr hab. Anna Nowak
Dziekan
Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Domu Studenta, Biblioteki Głównej oraz Administracji w okresie od 25.05 do 10.07.2020 POBIERZ

Harmonogram: POBIERZ

Wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni: POBIERZ

UWAGA!!! Wykłady zmienne!

Drodzy Studenci,
Ponieważ nie ma obecnie możliwości uczestniczenia w dotychczasowym trybie w Wykładach zmiennych Wydziału I, zaliczenie tego fakultetu będzie możliwe w następującej formie. Proszę przesyłać na adres Działu Nauczania informacje o wysłuchanych koncertach lub obejrzanych spektaklach w Internecie, telewizji, Polskim Radio Dwójka. Informacja powinna zawierać następujące dane:

1/ dokładną datę emisji danego koncertu/ spektaklu i kanał steamingowy, telewizyjny, radiowy, w którym był nadawany

2/ Program koncertu/spektaklu – tytuły dzieł, twórcy,

3/ Wykonawcy – soliści, dyrygenci, zespoły kameralne, orkiestry, reżyserzy.
Uczestniczenie on line lub na antenie telewizyjnej/ radiowej w jednym wydarzeniu potwierdzonym powyższą notką będzie równoznaczne z otrzymaniem 0,5 puntu ECTS.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Anna Nowak
Dziekan Wydziału

17. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego!

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza 17. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
na UTWÓR NA KWARTET SMYCZKOWY

W roku jubileuszu 75-lecia działalności Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z sentymentem powracamy do pierwszych lat działalności Oficyny i pierwszych publikacji przez nią wydawanych. Sygnaturą PWM 1 oznaczony został II Kwartet smyczkowy Romana Palestra. Nawiązując do historycznych zapisów, tematem 17. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego jest utwór na kwartet smyczkowy.
Konkurs kierowany jest do młodych kompozytorów posiadających obywatelstwo polskie. Udział mogą brać w nim osoby pełnoletnie, które do dnia 23 października 2020 roku nie ukończą 30. roku życia.
Termin nadsyłania prac: 23 października 2020 roku.
DO POBRANIA